پریودنتیت
آذر ۱۱, ۱۳۹۸
جرم گیری، درمانی برای سلامت لثه
آذر ۱۱, ۱۳۹۸

ژنژیویت، التهاب لثه

التهاب لثه بصورت قابل برگشت که بادرمان ساده مثل جرم گیریو بهبود کیفیت بهداشت دهان قابل کنترل است. وجود جرم موجب فراهم کردن محیطی برای تجمع باکتری ها بوده و پیشرفت بیماری به همراه دارد. 
درصورتیکه التهاب از لثه فراتررفته وبه بافت های عمقی تر اطراف دندان نفوذ کند، اطراف دندان تخریب شده و در مراحل پیشرفته تر لقی دندان را به همراه خواهد داشت. از این مرحله بیماری مذکور پریودنتیت نام میگیرد.